A Napról napra, néphagyomány, természetes műveltség pedagógiai program


Az óvodás korú gyermek érdeklődését, világra nyitottságát megőrizve olyan érzelmi gazdagodást, gyakorlati tudást és értelmi fejlődést adó óvodai nevelés megvalósítása, amely komplex élmény és tevékenységrendszerre épül, segítve a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

A spontán és tervszerűen szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, a szabad önkifejezési formák megnyilvánulásának elősegítése, ezáltal is segítve a későbbi életszakaszra való felkészülést.

A gyermekek teljes személyiség fejlesztése és autonómiájának kibontakoztatása. Az életkori, sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek figyelembevételével.

A másságból fakadó különbségek elfogadtatása, a migráns gyermekek önazonosság megőrzésének, ápolásának erősítése. A gyermeki jogok tiszteletben tartása.

A családok együttműködésével a magyar népi kultúra maradandó értékeinek átadása, a természetszeretetének megalapozása a gyermekekben. Olyan érzelmi töltést és biztonságot adva a gyermeknek, amely személyiségük fejlődését pozitívan befolyásolja.

Az óvodai nevelésünk befogadó, figyelembe veszi a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, és biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Ezáltal az óvodánkban a gyermekek érzelmileg gazdagon, vidáman, kiegyensúlyozottan, világra nyitottan, szeretetben, otthonosan élnek. Önállóak és magabiztosak, kíváncsiak, bátran beszélgetnek, kreatívak.

Szakmailag felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő, a néphagyomány ápolása iránt elkötelezett, nyitott személyiség, biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Tevékenységeink

A Természet-, és Élet közeli munkálkodás, alkotás, szabad önkifejezés, az életszervezési technikák hatják át a mindennapokat.

Játék

A játék a kisgyermek életének legfőbb örömforrása legyen, mert ez a gyermekhez legközelebb álló legtermészetesebb tevékenység.

A játékon keresztül alakuljanak ki, fejlődjenek különböző képességei, tulajdonságai, mint a figyelem, emlékezés, akarat, önállóság, kezdeményezőképesség, közösségi magatartás.

Munka

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység, mely tudatos pedagógiai szervezéssel, a gyermekkel való együttműködéssel valósul meg.

A gyakorlati tapasztalatok elsajátítása az, ami képessé teszi a gyermeket önmaga önálló ellátására, majd társai, tágabb környezete aktuális teendőinek elvégzésére. Munkavégzés közben tapasztalja meg a munka eredményét és azt, hogy a munka céllal végzett tevékenység.

Verselés, mesélés

Fontos feladatunk a gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok kiválasztása, a hagyománytisztelet, a minőség, a tiszta arányok figyelembevételével. A kiválasztásnál érvényesüljön a pedagógiai módszertani tudatosság! Az irodalmi anyagban nagy hangsúlyt kapnak a népi hagyományok, mondókák, dúdolók, magyar gyermekköltészet versei, közmondások, állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, klasszikusok és kortárs irodalmi művek, tündérmesék, tréfás mesék és meseregények.

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális fejlődésének elmaradhatatlan eleme.

Ének zene, énekes játék, gyermektánc

Óvodánkban a zenei nevelés alapjai az énekes játékok, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, a zenélés, a gyermektánc, a hang- és zenekitalálás, zenehallgatás. Éneklésük, eljátszásuk közben az összes zenei képesség együtt, egyidejűleg fejlődik. Erre és a csoportok összetételére figyelve játékosan, változatos módon fejlesztjük a gyermekek éneklési készségét, ritmusérzékét, zenei hallását, befogadóképességét.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Az óvodai élet tevékenységformáinak eszközeivel biztosítjuk azokat az élményeket, amelyek által színekkel, formákkal próbálják belső világukat kifejezni.

Olyan élményeket biztosítunk - kirándulások, séták, kiállítások megtekintése, szervezése, rajzpályázatokon való részvétel -, amelyekkel elősegítjük fantáziájuk, önkifejezésük fejlődését.

Az egyéni fejlettség, és az egyéni képességek figyelembe vételével megismertetjük a gyermekeket az anyagokkal, eszközökkel, a technikai kivitelezés lehetőségeivel.

Mozgás

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok, feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakítása, formálása, fejlesztése. Az óvodáskori természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődési szakaszának sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló, gyakorlási formákkal, játékokkal való elősegítése.

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek.

Külső világ tevékeny megismerése

A szülőföld, az ott élő emberek, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok szokások és tárgyi kultúra értékeinek megismertetése, megszerettetése, védelme közvetítő tapasztalatszerzési lehetőségek tervszerű biztosítása.

A környezet tevékeny megismerése közben matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut a gyermek, játékos formában megtapasztalja a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.

A környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető értékek, normák és attitűdök megfelelő kialakítása.

A környezettudatos gondolkodás-, és magatartásmód megalapozása, a fenntartható fejlődéshez szükséges ismeretek, életviteli szokások elsajátítása.

Sajátos tevékenységeink

 • Báb
 • Néptánc
 • Kézműves, kreatív műhely
 • Gyermektorna
 • Prevenciós torna (deformitást megelőző torna)
 • Hittan

A mindennapi nevelő munkánkat segítő szakemberek

 • Logopédus
 • Fejlesztő pedagógus
 • Pszichológus
 • Utazó gyógypedagógus

Letölthető dokumentumaink

 • Adatkezelési tájékoztató
 • Házirend
 • SZMSZ
 • Intézményi közzétételi lista